ALGEMENE VOORWAARDEN

S. Talsma Installatietechniek

 1. DEFINITIES

1.1.      S. Talsma Installatietechniek, gevestigd aan de Dorpsstraat 5 te Achlum, postcode 8806 KT, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, inschrijfnummer handelsregister 01134933.

1.2.      Overeenkomst : Iedere overeenkomst al dan niet tot aanneming van werk, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst die S. Talsma Installatietechniek met opdrachtgever sluit.

1.3.      Opdrachtgever 1 : Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie S. Talsma Installatietechniek een overeenkomst tot het aannemen van werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie S. Talsma Installatietechniek onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.4.      Opdrachtgever 2 : de consument als opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.5.      Werk : alle werkzaamheden die onderwerp zijn van de overeenkomst en de door S. Talsma Installatietechniek geleverde materialen.

1.6.      Producten : alle zaken die geleverd worden in het kader van de overeenkomst.

1.7.      Meer- en minderwerk : op verzoek van, of door toedoen van opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen S. Talsma Installatietechniek en opdrachtgever. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van S. Talsma Installatietechniek, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.2.      Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door S. Talsma Installatietechniek schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.

2.3.      Indien S. Talsma Installatietechniek bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met opdrachtgever heeft gemaakt kan opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.4.      De Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere Voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.      Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
S. Talsma Installatietechniek en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 1. AANBOD

3.1       Een aanbieding bindt S. Talsma Installatietechniek niet en geld slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2.      De door S. Talsma Installatietechniek gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. S. Talsma Installatietechniek is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.3.      Het in de offerte opgenomen aanbod vermeldt op welke manier betaald wordt, en of er met een vaste aanneemsom of met regie gewerkt wordt.

3.4       Indien de opdrachtgever een consument is, dan zal tevens een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende begrijpelijk is voor de consument worden bijgesloten.

3.5.      S. Talsma Installatietechniek kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6.      Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Talsma Installatietechniek daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij S. Talsma Installatietechniek anders aangeeft.

3.7.     Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.8.      Wanneer het aanbod c.q. de offerte niet wordt geaccepteerd, is S. Talsma Installatietechniek gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek S. Talsma Installatietechniek de offerte heeft uitgebracht te verhalen, indien S. Talsma Installatietechniek dat voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

3.9.      De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van S. Talsma Installatietechniek. Indien een aanbod door de opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht deze bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van S. Talsma Installatietechniek te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.

 1. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1.      De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een door S. Talsma Installatietechniek gedane aanbieding, dan wel indien S. Talsma Installatietechniek met toestemming van de opdrachtgever uitvoering geeft aan een opdracht of order.

4.2.      S. Talsma zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan en hij de voor de uitvoering benodigde gegevens heeft ontvangen.

4.3.      S. Talsma Installatietechniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.4.      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit verreist, heeft S. Talsma Installatietechniek het recht bepaalde werkzaamheden (in onder aanneming) te laten verrichten door derden.

4.5.      Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst tevens sprake is van een levering van producten zal S. Talsma Installatietechniek bij de uitvoering van de bestelling de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

4.6.      Indien de in het vorige lid bedoelde bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk een week nadat de bestelling bij S. Talsma Installatietechniek is geplaatst bericht. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht om deze bestelling te annuleren, tenzij S. Talsma Installatietechniek binnen een termijn van 4 weken met een passend alternatief voor de bestelling komt.

 1. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2.       Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. S. Talsma Installatietechniek zal de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3.      Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve consequenties zal hebben, zal S. Talsma Installatietechniek de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4       Indien een vaste prijs is overeengekomen, en deze valt hoger uit, dan zal S. Talsma Installatietechniek aan de opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. De overeengekomen wijzigingen zullen worden vastgelegd in een aanvullende overeenkomst.

5.5.      Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd, worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

 1. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1.      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat S. Talsma Installatietechniek tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.

6.2.      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat S. Talsma Installatietechniek een goede toegang heeft tot de plaats van uitvoering van het werk.

6.3.      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan S. Talsma Installatietechniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan S. Talsma Installatietechniek worden verstrekt.

6.4.      S. Talsma Installatietechniek heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan de in vorig lid genoemde verplichting heeft voldaan.

6.5.      S. Talsma Installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat S. Talsma Installatietechniek is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.6.      De opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat S. Talsma Installatietechniek tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor een in de offerte omschreven opdracht.

6.7.      De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van S. Talsma Installatietechniek behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

6.8.      Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is de opdrachtgever verplicht S. Talsma Installatietechniek over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

6.9.      De opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, en/of gebreken aan zaken die van hem afkomstig zijn.

6.10.     De opdrachtgever vrijwaart S. Talsma Installatietechniek voor alle aanspraken van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zouden kunnen ontstaan.

6.11.     Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan S. Talsma Installatietechniek kan worden toegerekend, is S. Talsma Installatietechniek gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever teniet is gedaan heeft S. Talsma Installatietechniek recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

 1. PRIJZEN MEER/MINDERWERK

7.1.      Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting voor ondernemingen en inclusief omzetbelasting voor particulieren.

7.2.      S. Talsma Installatietechniek zal op verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen.

7.3.      Indien de opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die S. Talsma Installatietechniek ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meer werk verrekend.

7.4.      Indien de opdracht ten gevolge van aan S. Talsma Installatietechniek niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft S. Talsma Installatietechniek het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.

7.5.      De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. S. Talsma Installatietechniek heeft in dat geval indien er sprake is van een aanneemsom recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Indien geen aanneemsom is vastgesteld zal S. Talsma Installatietechniek een betaling ontvangen voor de door hem gewerkte uren, gemaakte kosten voor materiaal en alle andere door de beëindiging ontstane kosten. Hieronder valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat S. Talsma Installatietechniek de opdracht niet heeft kunnen afmaken.

7.6.      De prijzen voor producten zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor S. Talsma Installatietechniek geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van S. Talsma Installatietechniek worden geheven c.q. door derden ten laste van S. Talsma Installatietechniek worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft S. Talsma Installatietechniek het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

 1. BETALINGEN

8.1.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of contant te worden voldaan aan S. Talsma Installatietechniek, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Dit artikel geldt ook indien termijnbetaling is afgesproken.

8.2.      Particulieren die een “Doe Het Zelfpakket” bestellen dienen vooraf via IDEAL te betalen. Levering vindt binnen 20 werkdagen na betaling plaats.

8.3.      Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumenten koop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is en welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4.      In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van S. Talsma Installatietechniek op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.5.      Bij opdracht wordt de aanneemsom hoger dan €10.000.= zegge tienduizend euro excl. omzetbelasting in termijnen in rekening gebracht. Bij termijn betaling geldt de volgende regel: 60% bij opdracht van het werk, 30% bij levering van het materiaal en 10% bij oplevering van het werk.

 1. INCASSOKOSTEN

9.1.      Is opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

9.2.      Indien S. Talsma Installatietechniek hogere kosten heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

9.3.      De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

9.4.      Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1.     Alle door S. Talsma Installatietechniek in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van S. Talsma Installatietechniek totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met S. Talsma Installatietechniek gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

10.2.     Bij beslag, surseance van betaling, schuldsanering, liquidatie of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van S. Talsma Installatietechniek. De opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

 1. OPLEVERING

11.1.     Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever S. Talsma Installatietechniek in gebreke te stellen. S. Talsma Installatietechniek dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst .

11.2.     Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is, en na opneming is goedgekeurd door de opdrachtgever.

11.3.     Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het (vroegtijdig) in gebruik wordt genomen.

11.4.     Indien de opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.

11.5.     Nadat het werk is opgeleverd is S. Talsma Installatietechniek, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk. De oplevering ontslaat S. Talsma Installatietechniek van alle aansprakelijkheid die de opdrachtnemer op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 1. GARANTIE

12.1.     S. Talsma Installatietechniek garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

12.2      Op de door S. Talsma Installatietechniek geleverde materialen en producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen, met uitzondering van de geleverde dak werken. Hiervoor geldt een garantie van 10 jaren.

12.3      Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal S. Talsma Installatietechniek gebreken die al bij oplevering aanwezig waren en binnen 3 maanden na oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gevolg is van de uitvoering van het werk door S. Talsma Installatietechniek en S. Talsma Installatietechniek de kans geeft het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.

12.4.     De opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van S. Talsma Installatietechniek wijzigingen in of reparaties aan de werken/producten zijn verricht, niet door S. Talsma Installatietechniek geleverde onderdelen zijn aangebracht, de werken/producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken/producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de opdrachtgever jegens S. Talsma Installatietechniek in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

 1. AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN RISICO

13.1.     Met betrekking tot de door S. Talsma Installatietechniek geleverde producten en materialen reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van S. Talsma Installatietechniek – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.

13.2.     S. Talsma Installatietechniek is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet of grove schuld van S. Talsma Installatietechniek. De aansprakelijkheid van S. Talsma Installatietechniek is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag zij inzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van S. Talsma Installatietechniek te alle tijden beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.250,00.

13.3.     Opdrachtgever vrijwaart S. Talsma Installatietechniek voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

13.4.     S. Talsma Installatietechniek is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

13.5.     S. Talsma Installatietechniek aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings) schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.

13.6.     Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN.

14.1.     Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoud S. Talsma Installatietechniek zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. S. Talsma Installatietechniek heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

14.2.     Alle door S. Talsma Installatietechniek verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van S. Talsma Installatietechniek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING

15.1.     S. Talsma Installatietechniek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst S. Talsma Installatietechniek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2.     Voorts is S. Talsma Installatietechniek bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van S. Talsma Installatietechniek op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien S. Talsma Installatietechniek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.4.     In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –indien er voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het S. Talsma Installatietechniek vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van S. Talsma Installatietechniek op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 1. OVERMACHT

16.1.     Indien S. Talsma Installatietechniek door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

16.2.     Duurt de overmacht toestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze Voorwaarden is bepaald.

16.3.     In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als S. Talsma Installatietechniek als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

16.4.     Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van S. Talsma Installatietechniek onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van S. Talsma Installatietechniek kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door S. Talsma Installatietechniek of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

16.5.     S. Talsma Installatietechniek zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte brengen.

16.6.     Voor zover S. Talsma Installatietechniek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is S. Talsma Installatietechniek gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. GEHEIMHOUDING

17.1.     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2.     Indien, op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak, S. Talsma Installatietechniek gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en S. Talsma Installatietechniek zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is S. Talsma Installatietechniek niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 1. NIET-OVERNAME PERSONEEL

18.1.     De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met S. Talsma Installatietechniek, medewerkers S. Talsma Installatietechniek of van ondernemingen waarop S. Talsma Installatietechniek ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 1. OVERDRACHT VAN RECHTEN

19.1.     Het is S. Talsma Installatietechniek toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN OPDRACHTGEVERS/CONSUMENTEN
BIJ OPDRACHTEN VERSTREKT VIA DE WEBSHOP

 

 1. HERROEPINGSRECHT

20.1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

20.2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

21.1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

21.2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 1. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

22.1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

22.2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 1. DE PRIJS

23.1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

23.2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

23.3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

23.4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

23.5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 1. BETALING

24.1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 20 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

24.2.     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

24.3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

24.4.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

VERVOLG ALGEMENE BEPALINGEN GELDEND VOOR OPDRACHTGEVERS EN VOOR OPDRACHTGEVERS/CONSUMENTEN BIJ OPDRACHTEN VERSTREKT VIA DE WEBSHOP

 1. GESCHILLEN

25.1.     De rechter in de vestigingsplaats van S. Talsma Installatietechniek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft S. Talsma Installatietechniek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

25.2.     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

26.1.     Op elke overeenkomst tussen S. Talsma Installatietechniek en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 1. WIJZIGING UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

27.1.     Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

27.2.     Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 1. SLOTBEPALING

28.1.     In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.